Вітаю Вас, Гість
Сьогодні 13.07.2020
ЛЕЛЮХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІ СТУПЕНІВ

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                        

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут школи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять третьої сесії Новосанжарської

районної ради шостого скликання

від 15 жовтня 2013 року

 

Голова Новосанжарської районної ради

__________В.І.Левицький

 

СТАТУТ

Лелюхівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Новосанжарської районної ради Полтавської області 

(у новій редакції)

 

І. Загальні положення

1.1.Лелюхівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської області, створена у 1914 році, заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району.

1.2 Юридична адреса загальноосвітньої школи:

39363, Полтавська область,

Новосанжарський район,

село Лелюхівка, вул. Жовтнева, 27,

телефон (05344) 3-29-40, E-mail: lelukhivka-school@mail.ru

1.3.Загальноосвітня школа (далі – школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником школи є Новосанжарська районна рада.

Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом, приймає рішення про:

затвердження Статуту школи та внесення змін до нього;

погодження кандидатури директора школи;

погодження питань щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого та нерухомого майна, списання майна;

припинення діяльності школи шляхом її реорганізації або ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу.

1.5.Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню

освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі визначена українська мова навчання.

1.11. Школа має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

володіти і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, що визначений законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12.У школі створюються та функціонують: методичне об’єднання класних керівників, проблемний семінар, динамічна група вчителів початкових класів, два університети педагогічних знань (для батьків учнів 1-4 класів, 5-9 класів) та інші методичні об’єднання, творчі групи тощо, які створюються за рішенням директора школи.

1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються школою і здійснюються Новосанжарською центральною районною лікарнею та Лелюхівським фельдшерсько-акушерським пунктом.

1.14.Взаємовідносини школи з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та річний режим роботи.

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи використовують програми, підручники, навчальні посібники, що мають відповідний гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Школа здійснює навчально-виховний процес за денною, екстернатною та індивідуальною формою навчання. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН України.

Школа може прийняти рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора.

Для зарахування учня до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.6. У школі для учнів 1 – 4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, та погодженням з відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може створюватись група продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня й відрахування дітей з неї здійснюється за наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня визначається при її створенні наказом директора навчального закладу.

2.7. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року та режим роботи встановлюються школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9.За погодженням із відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

2.11. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, які розпочинаються не раніше, ніж через годину після закінчення основних занять, і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.13.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) школи визначаються МОН України.

2.14.Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів здійснюється вербально. За рішенням педагогічної ради школи (з ініціативи динамічної групи вчителів початкових класів) оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися в балах відповідно до критеріїв, затверджених МОН України.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

2.15.Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 р. № 1151 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2010 р. за № 39/173346.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ України.

2.16. Порядок переведення й випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року № 319 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 року за № 383/15074.

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.17. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.18.За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту). Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.19. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів визначається відповідними Положеннями.

З метою морального та матеріального стимулювання учнів за високі успіхи у навчанні та інших видах діяльності рада школи може встановити й інші види нагородження, що не суперечать чинному законодавству.

2.20. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних листів здійснюється МОН України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить школа, відділом освіти Новосанжарської районної державної адміністрації.

 

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні, керівники, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.   читати далі... /statut_leljukhivskoji_shkoli.doc

 Форма входу

Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031